Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

Zorg in top@punt

Het topteam tracht om dagelijks een ontspannen en aangename schoolsfeer te creëren, waarin de zorg voor het groeiproces en de ontwikkelingskansen van ieder kind ons nauw aan het hart liggen. 

Onze eerste zorg is dat kinderen zich goed voelen, emotioneel evenwichtig worden, gemotiveerd zijn en initiatief durven nemen. We hechten veel belang aan het persoonlijk functioneren van het kind in alle situaties en in interactie met de anderen. 

De top@punt – leerkrachten trachten hen ertoe te brengen het beste van zichzelf te ontdekken en te geven. Ze ondersteunen de voortdurende veranderingsprocessen in de kinderen, door zelfreflectie, zelfsturing, inlevingsvermogen en door steeds een keuze te maken. 

Ons zorgbeleid is er vooral op gericht om de leerlingen met leer- en/of werkhoudingproblemen en leerlingen met sociaal-emotionele problemen de hulp te bieden die nodig is. 

In de begeleiding van onze leerlingen worden 5 niveaus van zorg onderscheiden: 

niveau 1 : algemene zorg

De titularis zorgt er voor dat alle kinderen kunnen genieten van de algemene zorg. Dit doen wij door: 

 • te zorgen voor een krachtige leeromgeving 
 • aandacht te schenken aan het welbevinden en de betrokkenheid 
 • te zorgen voor een aangename, veilige en positieve klassfeer 
 • betekenisvolle taken te geven 
 • een kindbetrokken begeleiding te geven 
 • regelmatig vorderingen te evalueren 
 • preventieve maatregelen te voorzien voor leerlingen die herhaalde instructie nodig hebben 

De leerkracht biedt dus de eerstelijnshulp in de klas. Zij krijgt ondersteuning van de zorgcoördinator in het uitbouwen van een krachtige leeromgeving en het inspelen op gewone zorgvragen. 

niveau 2 : extra zorg

Voor sommige leerlingen voorziet de titularis in extra zorg, dit kan onder meer door: 

 • rekening te houden met de verschillen tussen de kinderen 
 • verschillende didactische werkvormen te hanteren 
 • een flexibele klasorganisatie 
 • onmiddellijke remediëring van kleine tekorten 

niveau 3 : speciale of specifieke zorg

 • extra hulpmiddelen inschakelen (pictogrammen, schema’s, zakrekenmachine, tabellen, …) 
 • creëren van meer leertijd 
 • voorzien van uitbreidingstaken voor hoogbegaafden 
 • diagnostisch onderzoek 
 • indien nodig: een (beperkt) handelingsplan 

niveau 4 : zorg naar maat

 • bijzondere zorg voor leerlingen met leermoeilijkheden en (leer)stoornissen 

( ADHD, ASS, dyscalculie, dyslexie, disorthografie, …), het gaat hier wél over maatregelen die we in de school voor die kinderen kunnen nemen, níet over externe hulp 

 • curriculumdifferentiatie: 

- leerdoelen: inhoud en/of verwerkingsniveau 

- wat heeft de leerling zeker nodig voor het leven ? 

- wat zijn noodzakelijke schakels om elementaire kennisstructuren en competenties op te bouwen?

niveau 5 : schooloverstijgende zorg

 • Als het probleem de draagkracht van de school overstijgt (deskundigheid, middelen, …), zal er in samenwerking met het CLB en/of andere externe deskundigen – verwezen worden naar buitenschoolse hulp of naar het buitengewoon onderwijs. 

We laten ons in onze zorgopdracht leiden door de principes van het HANDELINGSGERICHT WERKEN. Dit houdt in dat we denken, kijken, praten en handelen volgens de behoeften van het kind. 

‘Wat vraagt dit kind, met deze kenmerken, in deze groep, … van ons?’ 

In dit proces staat samenwerking en overleg tussen leerkracht, leerling en ouders centraal. We kijken naar de mogelijkheden van het kind en benutten datgene waar het kind goed in is. 

Voor de dagelijkse klaspraktijk betekent dit dat wij steeds uitgaan van een hulpvraag van de leerling: er is behoefte aan ondersteuning, hoe kunnen we die het beste bieden? 

Als ouders kennen jullie je kind het beste. Samenwerking tussen school en thuis is hierbij voor ons van groot belang! 

 

‘Klim allemaal in die boom!’ 

Toppraktijkvoorbeelden van extra zorg :

 • zorgleerkracht werkt mee in de klas (groepswerk, moeilijke lessen, voorbereidend schrijven…) 
 • zorguurtje (zorgleerkracht neemt de ganse klas over zodat de titularis remediërend kan werken met enkele kinderen) 
 • zelfevaluatie (leerlingen evalueren zichzelf) 
 • individueel werken met bepaalde kinderen of met kleine groep (curriculum differentiatie, kinderen met leesmoeilijkheden, kleuters met nood aan extra uitdaging,…) 
 
 
 
 
 • tutorlezen (leerlingen uit 3de graad begeleiden een leerling uit de 1ste graad bij het lezen) 
 • invulfiche voor de leerlingen ‘Wat vind ik van mijn school?’ geeft leerlingen een stem en biedt de mogelijkheid te tonen hoe zij de school beleven 
 • testen afnemen. 
 • actief luisteren naar kinderen 
 • niveaulezen (= wekelijks leesmoment in kleine groepjes met begeleiding van lees(groot)ouders) 
 • differentiatie en klasorganisatie (hoekenwerk, contractwerk, geïndividualiseerd takenbord, 
 • partnerwerk, CLIM, curriculumdifferentiatie, ...) 

Om door het bos de bomen te blijven zien, werken wij met het digitaal kindvolgsysteem ZORGKOMPAS 

In elk zorgkompas-kinddossier verwerken wij: 

 • screenen van competenties, welbevinden en betrokkenheid 
 • fiche met gezins- en medische gegevens 
 • resultaten van testen; AVI-test (=leestest die 3maal per jaar wordt afgenomen in de lagere school), LVS-testen (=observatietest wiskunde en spelling die jaarlijks wordt afgenomen), toetertest, ... 
 • verslagen van overlegmomenten met CLB, ouders, leerlingen, GON-begeleiders, ... 
 • observaties 
 • voorbereiden en noteren van MDO = 3 maal per jaar klasoverleg met clb-medewerker, leerkracht, directie en zorgleerkracht 
 • handelingsplannen 
 • ...