Schermafbeelding_2012-01-06_om_18.50.13.png

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen. 

Uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf,

vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als: 

 • het unieke van ieder kind,

 • de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,

 • verbondenheid en solidariteit met anderen,

 • vertrouwen in het leven (hoop),

 • genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,

 • openheid, respect en zorg voor mens en natuur,

 • verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,

 • vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,

 • zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

   

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

Wij werken samen met ngo’s als vzw Djapo, Studio Globo, Broederlijk delen, Oxfam, Noord-Zuiddienst, 11.11.11, Kleur Bekennen e.a. We onderschrijven de principes van wereldburgerschap en ondersteunen de millenniumdoelstellingen. Kinderrechten, duurzame ontwikkeling, vrede en interculturaliteit krijgen voortdurend aandacht tijdens lessen en/of projecten; top@punt wil zijn pupillen, leerkrachten én ouders mee opvoeden tot breed georiënteerde ‘wereldburgers’.

Degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot ‘goede’ mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

 • de wereld van taal en communicatie

 • de wereld van het muzische

 • de wereld van cijfers en feiten

 • de wereld van de techniek

 • de wereld van het samenleven

 • de wereld van verleden en heden

 • de wereld van het goede

 • de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere. We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen.

We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven. Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

Doeltreffende aanpak en stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Wij nemen kinderen serieus. Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.

Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt gedragen door :

 • onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind:

we stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind

 • de pedagogie van verbondenheid:

leren is een sociaal gebeuren, leren is samen leren, wederzijdse verrijking.

 • de pedagogie van de hoop:

we hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen, we geloven in de groeikansen van kinderen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei

 • de pedagogie van het geduld

onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

 • model staan voor goed leren

 • strategische vragen stellen

 • aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen

 • zinvolle contexten aanbieden

 • interactieprocessen begeleiden

 • peilen naar de vorderingen

 • helpen en coachen

Onze school als gemeenschap en als organisatie

We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen. We respecteren ieders verantwoordelijkheid. We zorgen voor een goede organisatie.

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie.

We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

 • de ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen;

  daarom streven we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke

  betrokkenheid van ouders bij de school;

 • het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school;

 • externe begeleiders die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering.

 • de lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.